Chức năng và nhiệm vụ

05-01-2022 Hồ Diên Lợi

Giúp Hiệu trưởng xây dựng phương hướng, mục tiêu, quy mô phát triển và quản lý đào tạo hệ không chính quy, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, đại học và hệ chính quy mở rộng tới các cơ sở liên kết đào tạo.

  • Xây dựng phương hướng, mục tiêu, cơ cấu ngành nghề, quy mô phát triển và phương hướng liên kết đào tạo.
  • Tổ chức thực hiện tuyển sinh các hệ liên kết, liên thông, tại chức.
  • Phối hợp với Phòng Tài chính kế toán tổ chức liên kết đào tạo và thanh toán trong liên kết đào tạo.

II. Nhiệm vụ:

  • Chủ trì thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập, quản lý kết quả học tập, thực tập, thi tốt nghiệp, đề xuất khen thưởng, kỷ luật học sinh sinh viên các lớp thuộc phòng quản lý.
  • Thực hiện ký hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng, phối hợp với các khoa phân công giáo viên giảng dạy, phối hợp với Phòng Tài Chính Kế Toán thực hiện kiểm tra, quyết toán khối lượng và tiền giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng ở các lớp đào tạo thuộc phòng quản lý.
  • Phối hợp với phòng Tài Chính kế Toán soạn thảo biên bản ghi nhớ, hợp đồng đào tạo, thanh quyết toán tài chính trình Ban giám hiệu.
  • Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh đối với tất cả các bậc, hệ, các loại hình đào tạo thuộc phạm vi phòng quản lý.
  • Trưởng phòng Đào tạo thường xuyên là ủy viên thường trực Hội đồng thi tuyển sinh, tốt nghiệp đối với các bậc, hệ do phòng quản lý.
  • Tiếp nhận, quản lý hồ sơ của SV các lớp đại học, cao học.
  • Phối hợp với các đơn vị đề xuất các yêu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy.