Phân công trách nhiệm

05-01-2022 Hồ Diên Lợi

Trung tâm hiện nay bao gồm 1 Giám đốc phụ trách chung và 3 nhân viên nghiệp vụ:

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1 Hoàng Trọng Thạch Trưởng phòng Phụ trách chung
2 Lê Thị Chính Chuyên viên Phụ trách các lớp đại học
3 Trần Thị Phương Chuyên viên Phụ trách các lớp cao đẳng và ngắn hạn
4 Lê Thị Kim Ánh Chuyên viên Phụ trách tuyển sinh và công tác văn phòng