porngp

Đào tạo

Thông báo phòng học các lớp ĐHLT6
14-02-2017

Sinh viên các lớp ĐHLT K6 của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm xem phòng học nhé. Lớp Kế toán học tại phòng A 302 Lớp Điện học tại phòng A 304 Lớp Cơ khí học tại phòng A 401 Lớp Ngân hàng học tại phòng A 406  

Xem tiếp...
Các tin khác