Chức năng và nhiệm vụ

05-01-2022 Hồ Diên Lợi

Chức năng:

Phòng Đào tạo thường xuyên là đơn vị trực thuộc Trường có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác giáo dục, đào tạo liên thông CĐ & ĐH hệ Chính quy & VLVH, các khóa ngắn hạn, sơ cấp và liên kết đào tạo.

Nhiệm vụ:

  • Xây dựng đề án tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, xét tuyển, công nhận trúng tuyển. Chủ động tìm đối tác liên kết đào tạo bậc cao đẳng, đại học, cao học. Chủ trì và phối hợp với các khoa, doanh nghiệp mở các lớp đào tạo sơ cấp, ngắn hạn theo nhu cầu người học.
  • Tổ chức xây dựng và điều chỉnh, cập nhập và quản lý chương trình môn học.
  • Tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy; tổ chức thi kết thúc môn học, quản lý kết quả học tập, xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp. Chủ trì, phối hợp với trung tâm khảo thí và kiểm định chất lượng theo dõi giảng dạy của giảng viên, lên lớp của sinh viên, bảo đảm việc thực hiện tốt các quy chế đào tạo, học tập, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.
  • Phối hợp với phòng Tài chính- Kế toán lập hợp đồng đào tạo, thanh quyết toán tài chính. Phối hợp với các đơn vị đề xuất các yêu cầu về vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy.
  • Đề xuất xây dựng quy chế, quy định, quy trình.
  • Cấp và quản lý chứng chỉ đào tạo sơ cấp, ngắn hạn.